/ Kauzy/Témy/Soc. poisťovňa

 

Tento obsah vznikol na základe podpory projektu Strážca  transparentnosti a demokracie v oblasti správy verejných zdrojov. Bol podporený sumou 74.677,80 € z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu  Strážca transparentnosti a demokracie v oblasti správy verejných zdrojov je  Rozvoj advokačných a watch-dogových aktivít.

 

 

 

Lúpežné prepadnutie  sociálnej poisťovne

 

Takto sa narába s verejnými zdrojmi. Lúpež v sociálnej poisťovni v Žiline zaplatili občania, napriek tomu, že zamestnanci úradu flagrantným spôsobom porušili pravidlá.

 

K prepadnutiu došlo 10.decembra 2008 v Žiline na Námestí Ľ. Štúra  pri preprave hotovosti Sociálnej poisťovne Žilina (ďalej SP)  na ceste k VÚB . 

 

Polícia prípad prešetrovala ako obzvlášť závažný zločin lúpeže, stíhanie však prerušila, lebo sa nepodarilo zistiť páchateľa. Z uznesenia polície vyplýva, že uvedeným trestným činom vznikla Sociálnej poisťovni škoda vo výške 44.528,98 €.  (viď uznesenie)

 

 

 

 

 

V čase prepadu mala Sociálna poisťovňa uzatvorenú poistnú zmluvu na prenos peňazí (č. 746-1004400 z 26.03.2002) s poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa.

 

Podľa bodu 3. poistných podmienok sa preprava peňazí poisťuje sumou 500.000,-Sk pre jednu pobočku SP a do takejto výšky aj poisťovňa uhrádza škodu vzniknutú poistnou udalosťou, ak sú na to splnené poistné podmienky. (viď stanovisko poisťovne)

 

 

 

 

 

Napriek tomu dňa 10.12.2008 Sociálna poisťovňa  Žilina prepravovala hotovosť /dennú tržbu/ vo výške 1,341.480,- Sk (44.528,98 €), t.j. takmer trojnásobok povoleného limitu, a to jednorázovo, hoci bola možnosť viacrázovej prepravy peňazí. 

 

Sociálna poisťovňa tak prepravovala peniaze v rozpore s poistnou zmluvou !

 

Pýtame sa ako bola táto škoda 27.467,73 € (t.j. 827.489,80 Sk)  vysporiadaná a zosobnená zodpovedným zamestnancom Sociálnej poisťovne? (Ide o rozdiel medzi poistnou sumou a odcudzenou tržbou.)

 

V zázname z rokovania škodovej komisie SP Žilina z 10.9.2009, s ktorým vyjadrila svoj súhlas podpisom  vtedajšia riaditeľka SP Žilina Mgr. S.B., sa uvádza o.i. že „osoba, ktorá peniaze SP prepravovala do banky (pokladníčka), nezavinila škodu na majetku SP, t.j. nepochybila pri prenose finančných prostriedkov....“

 

Súčasná riaditeľka SP Žilina Ing.Ľ.Pisaríková nám listom zo dňa 22.10.2013 oznámila, že „pokladníčka neporušila žiadne interné akty riadenia týkajúce sa prepravy peňazí ani finančného limitu v hotovosti (v tej dobe neboli vydané interné akty riadenia na prenos peňazí).

 

Voči jej osobe neboli vyvodené žiadne dôsledky.... Zásady prepravy peňazí boli upravené až príkazom riaditeľa pobočky č. 14/2009 zo dňa 30.10.2009, s účinnosťou od 2.11.2009“.

 

Škodová komisia SP na zasadnutí 10.9.2009 konštatovala, že „NIKTO nenesie zodpovednosť za vzniknutú škodu“. A na svojom ďalšom zasadnutí 12.2.2013 (t.j. 3 a pol roka od prvého zasadnutia k lúpeži) škodová komisia došla k záveru, že je potrebné požiadať sekciu ekonomiky SP ústredia o poskytnutie dotácie, lebo „nikto nenesie zodpovednosť za vzniknutú škodu“.

 

 

Ulúpené peniaze zaplatili občania

 

SP Žilina podala na SP ústredie 14.02.2013 žiadosť o poskytnutie dotácie na krytie vzniknutej škody. Generálny riaditeľ SP schválil dňa 18.09.2013 sumu 27.467,63 € z rozpočtu SP „na pokrytie škody a účtovné vysporiadanie pohľadávok“. Škoda bola vysporiadaná takmer päť rokov po lúpežnom prepadnutí.

 

 

 

Otázky verejnosti

 

  1. Kto dal pokyn na prepravu peňazí v trojnásobnej výške ako povoľovala poistná zmluva? Išlo o úmyselné alebo nevedomé pochybenie?

 

  1. Do banky VUB je od Sociálnej poisťovne v Žiline 200 metrov? Prečo nepreviezli zamestnanci tržbu na tri krát? 

 

  1. V septembri v roku 2012 sa stala riaditeľkou soc. poisťovne v Žiline Ľubica Pisáriková. V čase prepadu bola vedúcou oddelenia ekonomiky a prevádzky a spoluzodpovedala za bezpečnú prepravu peňazí a dodržanie podmienok poistnej zmluvy.  Pýtame sa, či má pani riaditeľka morálne právo stáť na čele úradu, ktorý má na sebe „ biľak nezodpovednosti“ za ktorý zaplatili draho občania zo svojich peňaženiek.

 

 

Riaditelia Sociálnej poisťovne v Žiline

 

  • Andrej Sočuvka - dlhé roky až do 1/2009 (odvolaný, vraj aj ako následok lúpeže)
  • Slavomíra Brezovská (dnešná viceprimátorka Žiliny) -  od 1/2009 do 1/2011
  • Igor Braniša - od 2/2011 do 8/2012
  • Ľubica Pisariková - od 9/2012 do súčasnosti

 

 

 

 

/ Správy z médií

 

www.sme.sk