/ O nás/ kontakt/Stanovy

Stanovy občianskeho združenia Proti korupcii

založeného v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov

 

 

I. Názov a sídlo

 

Názov občianskeho združenia je: Proti korupcii.
Sídlo občianskeho združenia je: Mariánske námestie 31, 010 01 Žilina.

 

II. Ciele činnosti združenia
 • poskytovať občanom metodickú a odbornú pomoc v boji proti korupcii a klientelizmu
 • ponúknuť občanom kvalifikovanú pomoc pri pomenovaní, odhaľovaní a dokazovaní korupčného správania
 • pozdvihnutie štandardu citlivosti na korupciu a klientelizmus medzi vrstvami obyvateľstva, najmä u mládeže organizovaním školení, workshopov a iných vzdelávacích podujatí s tematikou korupcie a klientelizmu
 • vytvoriť efektívnu súčinnosť medzi štátnymi aj civilnými organizáciami bojujúcimi proti korupcii a klientelizmu
 • viesť databázu firiem, organizácii a jednotlivcov, ktorí boli obvinení, resp.odsúdení za korupciu a klientelizmus
 • ovplyvňovať prostredníctvom médii, tlačovín, prednášok verejnosť ohľadom citlivosti na korupciu a klientelizmus
 • právne napomáhať občanom pri odhalení a dokazovaní korupcie
 • aktívne podávať trestné oznámenia pri podložených podozreniach z korupcie a klientelizmu.

 

III. Členstvo v združení
 1. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby vo veku nad 18 rokov ako aj právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami združenia. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členstvo vzniká na základe vyplnenia písomnej prihlášky uchádzača schválenej Radou.
 1. Rozlišujeme dve kategórie členov:
 1. riadny člen

 2. čestný člen.

 1. Riadnym členom môže byť ktokoľvek bez rozdielu stavu, vzdelania, vierovyznania, spoločenského postavenia;
 • o ktorom je verejne známe, že sa dlhodobo zasadzuje za čistotu verejného života, alebo
 • kto sa preukázateľným spôsobom podieľal na odhalení korupcie, klientelizmu, zneužívania verejných zdrojov, alebo
 • kto preukázateľným spôsobom bude prínosom pre činnosť združenia a o ktorom je známe, že je čestným, morálnym a pravdovravným človekom (čo musí garantovať aspoň jeden člen Rady svojou osobnou skúsenosťou).

Práva riadneho člena:

 • podieľať sa na činnosti združenia
 • voliť a byť volený do orgánov združenia, hlasovať na členskej schôdzi, pričom každý člen má jeden hlas
 • obracať sa na orgány združenia s námetmi, sťažnosťami a žiadať o stanovisko
 • byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia. Povinnosti riadneho člena:
 • dodržiavať stanovy a uznesenia orgánov združenia
 • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci
 • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia
 • platiť členské príspevky
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

Povinnosti riadneho člena:

 • dodržiavať stanovy a uznesenia orgánov združenia
 • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci
 • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia
 • platiť členské príspevky
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
 1. Čestným členom môže byť bezúhonná a morálna osoba, ktorá svojou prácou a postojmi v politickom, verejnom či súkromnom živote napĺňa ciele činnosti tohto združenia. Čestného člena navrhuje a odsúhlasuje svojím rozhodnutím Rada.

Práva čestného člena:

 • obracať sa na orgány združenia s námetmi, návrhmi a sťažnosťami, zúčastňovať sa členskej schôdze bez hlasovacieho práva;
 • byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia. Povinnosti čestného člena:
 • dodržiavať stanovy združenia.
 1. Zánik členstva:
 • vystúpením: členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia na adresu združenia
 • úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby bez právneho nástupcu
 • zánikom združenia bez právneho nástupcu
 • vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti riadneho člena s právnou účinnosťou ku dňu právoplatnosti rozhodnutia predsedníctva o vyškrtnutí
 • vylúčením, ak člen opätovne a napriek písomného upozorneniu ďalej porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje predsedníctvo. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo člen podať odvolanie na členskú schôdzu do 15 dní od jeho doručenia. Rozhodnutie členskej schôdze je konečné. Účinky vylúčenia nastávajú dňom právoplatnosti rozhodnutia predsedníctva.
 1. Sympatizant združenia 

Sympatizantom môže byť ktorákoľvek osoba, ktorá sa stotožňuje s myšlienkami a hodnotami tohto združenia, sama však nechce byť jej aktívnym členom. Sympatizantom môže byť len bezúhonná osoba (v prípade právnickej osoby sa posudzuje trestná a priestupková bezúhonnosť jej štatutárnych zástupcov). Sympatizant má právo zúčastňovať sa so súhlasom predsedníctva zasadnutia členskej schôdze (bez hlasovacieho práva), podávať nezáväzné návrhy, podnety k činnosti združenia.

 1. Výšku ročného členského príspevku určuje členská schôdza. Členský príspevok platia prví členovia do 30 dní od registrácie združenia; ďalší členovia do 30 dní od prijatia za člena. Členský príspevok možno zaplatiť aj vo vyššej ako určenej výške; podľa uváženia člena. Členský príspevok neplatia čestní členovia, sympatizanti a riadni členovia, ktorí nemajú stabilný príjem, osoby poberajúce štátne dávky. Členský príspevok sa platí do rúk správcu členských príspevkov.

 

IV. Orgány združenia
 1. členská schôdza
 2. predsedníctvo
 3. Rada
 4. revízna komisia
 5. správca členských príspevkov.

 

 1. Najvyšším orgánom združenia je členská schôdza; tvoria ju všetci riadni členovia združenia. Do jej kompetencie patrí:
 • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky,
 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu združenia,
 • schvaľuje rozpočet, účtovnú závierku združenia a správu o hospodárení,
 • volí a odvoláva členov predsedníctva, revíznej komisie
 • rozhoduje o dobrovoľnom rozpustení združenia alebo o zlúčení s iným združením. Členskú schôdzu zvoláva predsedníctvo písomnou alebo elektronickou pozvánkou aspoň 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený program rokovania. Zmenu programu rokovania možno vykonať vopred, aspoň 10 dní pred rokovaním členskej schôdze alebo priamo na rokovaní členskej schôdze odsúhlasením nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných riadnych členov.
 1. Výkonným a štatutárnym orgánom združenia je predsedníctvo zložené z predsedu a dvoch podpredsedov. Do kompetencie predsedníctva patrí:
 • riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze,
 • vykonáva administratívnu a ostatnú agendu súvisiacu s bežným chodom združenia,
 • vystupuje v mene združenia navonok, vstupuje v mene združenia do právnych vzťahov s inými inštitúciami, predkladá im návrhy a podnety, uzatvára zmluvy
 • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie členskej schôdze a pripravuje základné materiály na tieto rokovania
 • volí si spomedzi seba predsedu a podpredsedov predsedníctva
 • vypracováva plán činnosti a výročnú správu, ktoré predkladá na schválenie členskej schôdzi
 • rozhoduje o vylúčení člena združenia alebo o jeho vyškrtnutí z dôvodu nečinnosti
 • volí a odvoláva správcu členských príspevkov,
 • pri zániku združenia bez právneho nástupcu určuje osobu likvidátora.

Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupujú dvaja podpredsedovia spoločne. Predsedníctvo za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

Predsedníctvo koná v mene združenia tak, že k názvu združenia pripojí svoj podpis predseda samostatne alebo dvaja podpredsedovia spoločne.

 1. Rada – je 6-členným poradným orgánom združenia, rozhoduje najmä o prijímaní nových členov združenia. Rada má právo predkladať predsedníctvu, revíznej komisii a členskej schôdzi svoje návrhy, podnety a sťažnosti; zúčastňovať sa na ich zasadnutí, má na zasadnutí orgánov združenia poradný hlas. Ďalšiu kompetenciu jej môže vyhradiť predsedníctvo.
  Rada zasadá pružne podľa potrieb, minimálne 1x mesačne.
  Pre uznášaniaschopnosť Rady je potrebná osobná účasť aspoň štyroch členov Rady. Rada rozhoduje kvalifikovanou 2/3-ovou väčšinou všetkých jej členov. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovali aspoň 4 členovia Rady. V prípade troch hlasov pre a troch hlasov proti možno hlasovať opätovne na tom istom zasadnutí Rady. Ak sa pri opakovanom hlasovaní nedosiahne väčšina (aspoň 4 hlasy), rozhodnutie Rada neprijala. Ak sa člen Rady nemôže zúčastniť hlasovania osobne, môže k zastupovaniu svojej osoby a hlasovaniu splnomocniť iného člena Rady (splnomocnenie postačuje v elektronickej podobe, ak sú s ním oboznámení všetci členovia Rady). Zástupca môže na základe splnomocnenia hlasovať za zástupcu tak, ako je uvedené v texte splnomocnenia.
  Členov rady volí a odvoláva predsedníctvo 2/3-ovou väčšinou všetkých členov.
 1. Kontrolným orgánom združenia je revízna komisia. Do jej kompetencie patrí:
 • kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,

 • kontroluje dodržiavanie stanov združenia, rozhodnutí združenia a právnych predpisov SR

 • vypracováva správu o hospodárení združenia a písomné stanovisko k výročnej správe, ktoré predkladá členskej schôdzi.

Revízna komisia je trojčlenná a zodpovedá za svoju činnosť členskej schôdzi. Členstvo v revíznej komisii je nezastupiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia. Členom revíznej komisie nemôže byť osoba právoplatne odsúdená za prečin alebo trestný čin.

Revízna komisia sa schádza podľa potreby, minimálne jedenkrát ročne. Pre uznášaniaschopnosť je potrebná účasť všetkých troch členov revíznej komisie. Pre prijatie rozhodnutia je potrebná 2/3-ová väčšina, t.j. súhlas aspoň dvoch členov revíznej komisie. Člen komisie, ktorý hlasoval proti prijatiu uznesenia má právo, aby jeho výhrady boli písomne zaznamenané v zápisnici zo zasadnutia (votum separatum). Zastúpenie na základe plnej moci danej inému členovi revíznej komisie je dovolené.

 1. Správca členských príspevkov združenia za výkon svojej funkcie zodpovedá predsedníctvu.
   
 2. Združenie môže zasadať a rozhodovať formou čiastkových členských schôdzí, ak počet členov združenia prevýši 20 riadnych členov s právom hlasovania. Pre zvolávanie a priebeh čiastkových členských schôdzí platí rovnaký režim ako pre členskú schôdzu.
   
 3. Spoločné ustanovenia o orgánoch združenia: funkčné obdobie orgánov je 4-ročné; opätovná voľba je možná bez obmedzenia.

 

V. Zásady hospodárenia
 1. hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu,
 2. združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom (ak ho má),
 3. zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb, iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi
 4. Majetok, výnosy z majetku a vlastnej činnosti združenia môžu byť použité len na podporu cieľa združenia, príp.na iné aktivity v súlade so stanovami. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslaním združenia v súlade so stanovami.
 5. Ochrana majetku, jeho evidencia a hospodárenie s ním sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými predpismi a podlieha kontrole Revíznej komisie.
   
VI. Zánik združenia
 1. Združenie zaniká:

  1/ S likvidáciou (t.j. bez právneho nástupcu): 
     a/ dobrovoľným rozpustením ku dňu určenému dohodou o rozpustení; alebo 
     b/ právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení ku dňu právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

  2/ Bez likvidácie (t.j. s právnym nástupcom):
     a/ zlúčením s iným občianskym združením.
   
 2. O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza, ktorá súčasne rozhodne o prechode práv, povinností a majetku združenia. V prípade zrušenia bez právneho nástupcu sa vykoná likvidácia združenia. Predsedníctvo ustanoví likvidátora, určí jeho odmenu. Likvidátor zodpovedá za výkon svojej činnosti predsedníctvu. Ak predsedníctvo zistí závažné porušenie povinnosti likvidátora, predsedníctvo má právo odvolať likvidátora z jeho funkcie s okamžitou účinnosťou. Súčasne predsedníctvo ustanoví nového likvidátora.
 3. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a vymáha pohľadávky združenia; s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze. Likvidátor oznámi Ministerstvu vnútra SR vstup do likvidácie do 15 dní od ustanovenia svojej osoby; zánik združenia a ukončenie likvidácie združenia do 15 dní.

 

VII. Záverečné ustanovenia
 

Návrh stanov bol prerokovaný a schválený na členskej schôdzi dňa 28.05. 2012. Občianske združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.

 

 

V Žiline dňa 28.mája 2012

/ Správy z médií

 

www.sme.sk